0915.489.819

Khóa học thiết kế cho từng cấp độ (Public)

Các khóa học thiết kế cho từng cấp độ (từ Chuyên viên – Giám sát đến cấp quản lý & nhà quản trị) (Public)

Với Triết lý độc đáo, phương pháp thực tiễn, ứng dụng hoàn hảo và đội ngũ chuyên nghiệp, dù ở cấp độ nào, Trí Tri Training & Coaching sẽ giúp bạn vượt qua các “thử thách, khó khăn của cuộc sống”, bằng Hành Trình Khai Phát Tứ Năng để Thành Công, Thành “Sếp” và Thành “Sao – Talent” cho cả 3 cấp từ Chuyên Viên đến các cấp Quản Lý và nhà Quản Trị. 

KỸ NĂNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP  

KỸ NĂNG HOÀN THIỆN CÁ NHÂN

 • Quản lý sự thay đổi: Làm thế nào để Tồn tại, Thích ứng, Trưởng thành & Dẫn dắt sự thay đổi trong thời kỳ biến động
 • Con đường  từ TỐT đến VĨ ĐẠI: cho cá nhân- đội ngũ & tổ chức
 • 8 thói quen của bạn trẻ thành đạt
 • Quan tâm & thể hiện sự quan tâm - Thấu cảm lòng người với công cụ Tâm lý hình học
 • Truyền thông hiệu quả để đạt được sự tin cậy & hợp tác: Nghe kỹ - Hỏi sắc - Phản hồi tích cực
 • 3 S: Tự nhận thức - Tự đánh giá - Tự phát triển
 • Thuật lãnh đạo: Làm chủ cuộc đời bạn
 • Quản trị mối quan hệ: quản trị bản thân - cấp trên - đồng nghiệp
 • Hoạch định  & tổ chức công việc để thư thái trong công việc
 • Công cụ hoạch định  hiệu quả: 6R & 9R, Feedforward, Nguyên tắc 8 điểm LTC
 • Quản trị thời gian
 • Giải quyết vấn đề & Ra quyết định
 • Giải quyết mâu thuẫn
 • Xây dựng tinh thần đội ngũ & năng động nhóm
 • Kỹ năng hành chính chuyên nghiệp dùng để tổ chức và hoạch định
 • Tư duy sáng tạo và tư duy phản biện áp dụng trong kinh doanh

KỸ NĂNG QUẢN TRỊ & LÃNH ĐẠO

 • Chuyển đổi & Tái cấu trúc: Khi nào & Bằng cách nào
 • Từ chiến lược  đến hoạch định,  từ hoạch định  đến hành động
 • Nhà quản trị hiệu năng 5C
 • Chìa khóa đến với thành công: “Nghe kỹ - Nghĩ Sâu – Hành Sắc”
 • Dẫn dắt thay đổi & tăng trưởng trong thời kỳ khủng hoảng
 • Nghệ thuật lãnh đạo >< quản lý
 • Quản lý dự án - Từ kế hoạch "giấy" đến triển khai thực tiễn
 • Kỹ năng giám sát/ Lãnh đạo bậc cao
 • Sáng tạo để khơi dậy & phát huy ý tưởng từ thành viên & đội ngũ
 • Tinh thần đội ngũ & Làm việc nhóm
 • Quản trị rủi ro & Xử lý khủng hoảng
 • Quản trị nguồn Nhân lực & phát triển đội ngũ Nhân tài
 • Triển khai từ Chiến lược của công ty đến Kế hoạch hành động của phòng ban
 • Đánh giá, Giám sát & Đo lường hiệu quả công việc nhân viên
 • Đánh giá – Khen thưởng – Phát triển nghề nghiệp
 • Đào tạo & Huấn luyện để khai phát “Tứ năng” -Khơi dậy Tiềm Năng thành Khả Năng, Rèn luyện Khả Năng thành Kỹ Năng, Tích hợp Kỹ năng tỏa sáng thành Tài năng
 • Trao quyền & Tạo động lực

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN

MARKETING

 • Marketing 0.0 - 1.0 - 2.0 - 3.0 từ Truyền thống đến Hiện đại
 • Marketing cơ bản 1 – “Inspiring Insights”
 • Marketing cơ bản 2 – “Inspiring Brands”
 • Marketing cơ bản 3 -“Inspiring Action”
 • Kích hoạt thương hiệuhướng đến tăng trưởng
 • Truyền thông thươnd hiệu hướng đến tăng trưởng 
 • Dẫn dắt thương hiệu hàng đầu 
 • Marketing mối quan hệ 
 • Kích hoạt nhu cầu khách hàng 
 • Nhập môn Marketing 
 • Sáng tạo bậc cao 
 • Quan hệ công chúng & truyền thông trong thời kỳ khủng hoảng 

BÁN HÀNG & PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG

 • Từ Chiến lược Marketing đến lập Kế hoạch bán hàng & triển khai thực hiện
 • Bán hàng – Phân phối & Phát triển khách hàng
 • Nhập môn Chương trình phát triển ngành hàng 1: Hoạch định & Triển khai kế hoạch kinh doanh ngành hàng 
 • Nhập môn Chương trình phát triển ngành hàng 2: Triển khai chiến lược phát triển ngành hàng 
 • Marketing tích hợp hướng đến Người mua hàng 
 • Thâm nhập nhà bán lẻ 
 • Tối ưu hóa dịch vụ khách hàng để sản phẩm đạt tính “hiện diện” cao
 • Cuộc chiến về cửa hàng bán lẻ 
 • Tối ưu hóa POP 
 • Phát triển chiến lược kênh phân phối 

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP - CSR

 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) – Từ chiến lược đến hành động
 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp sản xuất trong việc xây dựng thương hiệu tốt
 • Trách nhiệm xã hội đố với các công ty từ Tốt đến Vĩ đại
 • Quan hệ công chúng – Quan hệ với giới truyền thông & Quan hệ xã hội

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & CHUỖI CUNG ỨNG

 • Quản trị chuỗi cung ứng - Chìa khóa đến thành công
 • Tối ưu hóa hoạt động sản xuất
 • Quản trị sản xuất
 • Vận dụng TPM như kim chỉ nam trong quản trị sản xuất ( TPM Instructor)
 • Khai thác chức năng quản trị chất lượng
 • Lắng nghe giữa Đối thoại & Tiếng ồn
 • Kiểm soát hoạt động đào tạo
 • TPM Deep KAIZEN + QM bậc cao
 • ETHOS
 • An toàn vê sinh trong sản xuất HACCP & Kỹ năng giám sát kiểm tra
 • Công cụ quản lý chất lượng: LEAN & 6Sigma, 5S

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

 • Tổng quan Quản trị nhân sự
 • Quản trị nhân sự dành cho nhà quản lý không thuộc chuyên ngành nhân sự
 • Từ chiến lược công ty đến hoạch định chiến lược nhân sự,từ chiến lược đến hoạch định & triển khai thành hành động
 • Tuyển dụng hiệu quả theo nguyên tắc "Tứ Đúng": Đúng người - Đúng Việc - Đúng Thời gian - Đúng Giá Trị"
 • Quản trị Nhân tài: Săn bắn hay Nuôi trồng
 • Tư vấń, Đào tạo & Tìm sự hỗ trợ từ các cấp quản lý chức năng trong các hoạt động nhân sự (Tuyển dụng, Đào tạo & Phát triển,Lương & Phúc lợi)
 • Quản trị nguồn Nhân lực & Nhân tài
 • Thiết lập mục tiêu,chỉ tiêu từ công ty đến phòng ban & đến từng cá nhân
 • Đánh giá, Giám sát & Đo lường hiệu quả công việc nhân viên
 • Đánh giá – Khen thưởng – Phát triển nghề nghiệp
 • Đào tạo & Huấn luyện để khai phát “Tứ năng” -Khơi dậy Tiềm Năng thành Khả Năng, Rèn luyện Khả Năng thành Kỹ Năng, Tích hợp Kỹ năng tỏa sáng thành Tài năng
 • Trao quyền & Tạo động lực

KẾ TOÁN & TÀI CHÍNH

 • Kế toán thực hành
 • Quản trị tài chính dành cho nhà quản lý không thuộc chuyên ngành tài chính
 • Đồng hành cùng hoạt động kinh doanh một cách sáng tạo
 • Nhập môn Tài chính học thuật
 • Tài chính học thuật bậc cao
 • Thực hiện chiến lược thông qua tài chính