How to setting KPI & distributor them to all of employees from operators to managers ?

How to setting KPI & distributor them to all of employees from operators to managers ?
    Vì em là thành viên mới, không có nhiều kinh nghiệm. Nhưng trên tinh thần chung của group, bài viết này do tự em soạn dựa vào kinh nghiệm. Do vậy, có điều gì chưa hợp lý hoặc còn amature mong ace góp ý.

    1. KPI là gì?
     KPI là "Key Performance Indicator". Việc thiết lập KPI là việc thiết lập các chỉ số quản lý của doanh nghiệp cho từng kì, đề ra mục tiêu, lập kế hoạch thực hiện, đánh giá kết quả đạt được & lập kế hoạch triển khai đối sách cho các mục tiêu không đạt theo từng tháng.
     2. KPI được thiết lập dựa trên chỉ số nào?
     KPI được thiết lập trên 4 chỉ số cơ bản của doanh nghiệp như sau:
I. Financial / Tài chính :
- Sales/Doanh số bán hàng.
- Ebit/Lợi nhuận.
- Investment plan/Kế hoạch đầu tư.
II. Customer Satisfaction/ Khách hàng.
- Delivery/Giao hàng.
- Quality/Chất lượng.
- Cost/Giá cả.
III. Internal Process/
- Internai Defect/ Chất lượng công đoạn.
- Improvement Project / Dự án cải tiến.
- Kaizent / Cải tiến .
IV. Learning and Growth/ Đào tạo và phát triển.
- Training / Đào tạo
- 5S activities/ Hoạt động 5S.
- Attendance rate/ Tỷ lệ làm việc.
    3. Việc thiết lập target/mục tiêu KPI như thế nào?
Việc thiết lập mục tiêu phải phù hợp (có tính khả thi) & phải đảm bảo mục tiêu của khách hàng.
- Căn cứ vào kết quả đạt được kì trước.
- Căn cứ vào yêu cầu từ khách hàng.
- Căn cứ vào nguồn lực/ năng lực hiện có.
    4. COPORATE KPI & APPRAISAL.
Câu hỏi đặt ra như sau? Làm thế nào để những những người công nhân, leader, foreman & manager biết mục tiêu KPI của mình là gì? & mình phải làm gì để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp?...
     COPORATE KPI là việc giao nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể cho từng bộ phận/ phòng ban để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp.
     Từ đó, cấp cao nhất của bộ phận/ phòng ban đó cần phải suy nghĩ, nghiên cứu và lập kế hoạch, thiết lập mục tiêu cụ thể, và giao nhiệm vụ đến từng công nhân viên thông qua APPRAISAL.
    Tức là 1 công nhân viên trong công ty sẽ được phát cho 1 bản Appraisal như là mục tiêu công việc phải đạt được=> Để đạt được mục tiêu của bộ phận Corporate KPI => Để đạt được mục tiêu KPI chung của công ty.
    5. Đánh giá kết quả định kỳ & đưa ra hành động khắc phụ khi không đạt mục tiêu.
     * Tự đánh giá : Mỗi công nhân viên phải đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu của mình thông qua việc update kết quả thực tế vào Appraisal.
                              Các trưởng bộ phận phải đánh giá kết quả thực hiện của bộ phận mình thông qua việc update kết quả thực tế vào Corportate KPI.
    * Đánh giá kết quả chung: Định kỳ hàng tháng, cần phải tiến hành tổng hợp kết quả đạt được, điều tra nguyên nhân các hạng mục không đạt mục tiêu, và tiến hành kế hoạch đối sách cho tháng kế tiếp.
............................